top of page

Táborový řád

Na tábor všichni jedeme proto, abychom se tam měli dobře. Je tedy nutné chovat se tak, aby ses měl dobře nejen ty, ale i ostatní táborníci, vedoucí a další personál tábora.

Povinnosti

 • Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto táborovým řádem.

 • Rodiče budou o táborovém řádu informováni nejméně 14 dní před táborem prostřednictvím e-mailu, který uvedli při přihlášení dítěte. Rodiče budou vyzváni, aby své dítě s táborovým řádem seznámili před zahájením tábora.

 • Děti jsou s tímto řádem znovu  seznámeny první den pobytu na táboře.

 • Za nedodržování nebo svévolné porušování táborového řádu může být každý účastník z tábora vyloučen a poslán domů. O vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí.

 

Jistě chápete, že všem dětem musíme zabezpečit nerušený a bezpečný průběh tábora.

 

Jako každý táborník:

 1. Budu dodržovat táborový řád, program dne a zásady slušného chování a řádné hygieny.

 2. Budu poslouchat a dodržovat veškeré rady, doporučení, příkazy a zákazy svého vedoucího a členů vedení tábora. Jsem si vědom toho, že členové vedení tábora a oddíloví vedoucí zastupují mé rodiče a odpovídají za moji bezpečnost.

 3. Nikdy se nevzdálím bez dovolení z tábora nebo od svého oddílu.

 4. Bude-li kdokoli potřebovat pomoc nebo radu, obrátí se s důvěrou na kteréhokoli pracovníka tábora.

 5. Zúčastním se povinností služebního oddílu a budu svědomitě plnit veškeré přidělené úkoly.

 6. Budu se k ostatním táborníkům chovat čestně a kamarádsky. Budu se ke všem chovat tak, jak bych chtěl, aby se chovali ke mně. Vyhnu se všem sporům a hádkám. Své případné spory budu řešit jen s pomocí svého vedoucího.

 7. Rodičům budu psát nebo jiným způsobem podám zprávu nejméně jednou týdně. Dopisy budu odesílat prostřednictvím svého vedoucího.

 8. Každý i sebemenší úraz nebo zdravotní potíže nahlásím ihned svému oddílovému vedoucímu nebo zdravotníkovi.

 9. Šťávu a čaj na pití budu brát pouze z místa k tomu určeného. 

 10. V jídelně se budu chovat vždy ukázněně, ke stolu budu přicházet umytý a upravený, pro jídlo si budu chodit vždy společně se svým oddílem. Jídla si vezmu jen tolik, kolik sním. Přídavky se vydávají, až po vydání stravy celému táboru. Nebudu jídlo vynášet z jídelny.

 11. Budu se starat o své věci, udržovat je v čistotě a pořádku, ve stanech i v celém areálu tábora budu udržovat pořádek.

 12. Odpadky vyhazuji pouze do určených odpadkových košů. Budu třídit plasty a papír.

 13. Mobilní telefony na tábor nepatří, pokud bude nutné jej použít, učiním tak v době v poledního klidu.

 14. Nebudu  vstupovat do cizího stanu bez dovolení jeho obyvatele.

 15. V době nočního a poledního klidu se budu chovat tiše a nerušit ostatní. Noční klid budu trávit výhradně na svém stanu.

 16. Do kuchyně a hospodářské části tábora nemám vůbec přístup.

 17. Nebudu ničit zařízení tábora, naopak jej budu šetřit a chránit  tak, aby po mém odjezdu zůstalo všechno tak, jak bylo. Vypůjčené sportovní pomůcky a jiné materiály vždy řádně a v pořádku vrátím.

 18. Budu používat záchod a to i v noci, po jeho použití spláchnu, zhasnu a vždy si umyji ruce.

 19. Při vycházkách do přírody nebudu nikdy jíst neznámé a nezralé plody, nebudu se dotýkat uhynulých ani volně žijících zvířat. Budu chránit přírodu živou i neživou. Bez pokynu vedoucího nebudu rozdělávat oheň.

 20. Jedu na DĚTSKÝ tábor – budu se chovat podle toho a věci, které dělají pouze dospělí, si nechám na později…

 

Za nejzávažnější porušení táborového řádu se považuje ubližování jiným, užívání jakýchkoliv škodlivých látek (cigarety, alkohol, drogy, žvýkací tabák) a jejich uchovávání v táboře, opuštění oddílu nebo prostoru tábora bez vědomí vedoucího, krádež cizí věci nebo peněz a soustavné porušování pokynů těch, kdo tě mají na starost. V případě takového provinění může následovat i tvé vyloučení z tábora a odjezd domů na náklady rodičů.

bottom of page